ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A JYSK Kereskedelmi Kft. (2233 Ecser, Lars Larsen u. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-730940; továbbiakban: Adatkezelő) munkaerő-toborzási, valamint munkaerő kiválasztási tevékenységével összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a személyes adatai és különleges adatai (továbbiakban együttesen: Személyes Adat) kezeléséről és felhasználásáról (Adatkezelés), valamint az Adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket (Érintett/ek).

Az Érintett jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő Érintett Személyes Adatait kezelje. A hozzájárulást az Érintett által az adott állásra való jelentkezéssel megadottnak kell tekinteni. Érintett tudomásul veszi, hogy az adott állásra való jelentkezés során megadott Személyes Adatait az Adatkezelő a későbbi esetleges foglalkoztatás lehetősége érdekében határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Amennyiben Adatkezelő az érintettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, úgy a továbbiakban Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében kezeli.

Az Adatkezelés célja, hogy az Érintett által megadott Személyes Adatokat a meghirdetett állással kapcsolatos kiválasztási eljárás, valamint a felvétellel kapcsolatos döntéshozatal során felhasználva Adatkezelő az Érintett foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, a foglalkoztatásról döntést hozzon, valamint az esetleges jövőbeni foglalkoztatás, illetve újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisában azokat kezelje.

Adatkezelő kijelenti, hogy a Személyes Adatokat kizárólag a fentiekben leírt célból használja az Infotv., illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Az Érintett az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok a valóságnak megfelelnek. Érintett kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az Érintett által megadott Személyes Adatban bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti Adatkezelő részére, vagy az Érintett maga frissíti az adatokat.

Érintett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bármely Személyes Adat pontosságáért és valódiságáért kizárólagosan Érintettet terheli a felelősség.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Érintettet, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az Adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor ingyenesen és indokolás nélkül visszavonható az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján ( vevoszolgalat-hu@jysk.com ) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (JYSK Kereskedelmi Kft., 1103. Budapest, Sibrik Miklós u. 30.). Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-88590/2015.

Az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos részletes előírásokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Amikor regisztrál a JYSK.hu oldalon

Számunkra fontos, hogy adatait biztonságban tudhassa, amikor weboldalunkon keresztül (www.jysk.hu ) vásárol. Weboldalunkat (www.jysk.hu ) a JYSK A/S (Soedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Tel: (+45) 89397500 Fax (+45) 89397501) üzemelteti és felelős valamennyi, a weboldallal kapcsolatos adatért. Társaságunk betartja a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvényben foglalt rendelkezéseket.

A JYSK Magyarország csak abban az esetbe tárolja az Ön személyes adatait, ha arra az alkalmazandó jog, illetve a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak.

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a www.jysk.hu –n vásárol, feliratkozik hírlevelünkre vagy profilt hoz létre, a személyes adatait a JYSK Dániában tárolja és a JYSK Csoport tagjai által hozzáférhetőek a „szükséges ismeret” elve alapján.

Bármikor lehetősége van

  • panaszt tenni a felügyeleti szervek valamelyikén (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu ).
  •  kérheti az adatokhoz való hozzáférést és személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését
  •  korlátozást kérni vagy tiltakozni személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban
  •  az adathordozhatósághoz való jog alapján jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni ha szükséges

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelem azon szintje amelyet jelenleg az Európai Unión kívüli országokban alkalmaznak, illetve végrehajtanak, nem felel meg a személyes adatok Európai Unión belül alkalmazott és végrehajtott szintjének. Az adattovábbítás a JYSK csoporton belül az adatok továbbításával kapcsolatos megállapodáson, vagy egyéb alkalmazandó jogalapon nyugszik. A JYSK csoport tagjai közötti, adatok továbbításával kapcsolatos megállapodásról másolatot kérhet. Ilyen irányú igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot Vevőszolgálatunkkal.

További tájékoztatást az Ön JYSK által tárolt és feldolgozott személyes adataival kapcsolatban Vevőszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján kaphat. Tájékoztatjuk továbbá, hogy bármikor kifogással élhet személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy az ilyen eljárásokkal kapcsolatban hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását vagy szeretné adatait helyesbíteni, kérjük ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Vevőszolgálatunkkal. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben bármilyen panasza merül fel az Ön személyes adatának JYSK általi feldolgozásával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu ).

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatairól strukturált, széles körben használt, gépileg olvasható formátumban másolatot kérhet Vevőszolgálatunkkal való kapcsolatfelvétel útján. 

Amennyiben Ön hozzájárult bármely, alul található szolgáltatáshoz, fenntartjuk a jogot hogy az Általános Szerződési Feltételek frissítéséről tájékoztatást küldjünk Önnek tekintet nélkül arra, hogy visszavonta-e ezzel kapcsolatos hozzájárulását. Egyéb információt nem küldünk Önnek ezzel kapcsolatban.

A weboldalunkon ( www.jysk.hu ) való regisztráció, valamint a saját profil létrehozásával különleges szolgáltatásokhoz férhet hozzá, amelyet a JYSK Magyarország biztosít Önnek.

A személyes fiók weboldalunkon ( www.jysk.hu ) való létrehozása, valamint célzott online marketing céljából a JYSK A/S (Soedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Tel: (+45) 89397500 Fax (+45) 89397501 Héa azonosító szám: DK13590400) az alábbi személyes adatait gyűjti és dolgozza fel:

  • E-mail cím
  • Név
  • Cím (opcionális)
  • Telefonszám (opcionális)
  • Cégnév (opcionális) 

Minden adat bizalmas információként kerül kezelésre és a személyes fiók létrehozása, valamint célzott online marketing céljából kerül felhasználásra.

Saját profiljának weboldalunkon (www.jysk.hu ) való létrehozásával Ön beleegyezését adja személyes adatainak fentiek szerinti feldolgozásához.

Személyes adatait a JYSK A/S (Soedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Tel: (+45) 89397500 Fax (+45) 89397501) fiókjának törléséig jogosult tárolni.

Személyes adatai feldolgozásának a jogalapja az Ön ehhez nyújtott hozzájárulása.