Kosár

A kosara üres

Kosár

A kosara üres

A világ legnagyobb virtuális párnacsatája!

"A világ legnagyobb párnacsatája" JYSK nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

 

  1. Szervező

1.1  Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Jysk Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.).

 

  1. 2.     A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden természetes személy részt vehet, aki regisztrál a Szervező honlapján (www.jysk.hu/parnacsata), valamint a Szervező hivatalos Facebook adatlapján (www.facebook.com/JYSK.Magyarorszag) elhelyezett linken keresztül elérhető, „JYSK párnacsata-játék” nevű internetes alkalmazáson keresztül lebonyolításra kerülő játékba.

2.2. Regisztráció: A Játékban való részvételhez a Játékosnak rá kell kattintania a 2.1. pontban meghatározott elérhetőségeken elhelyezett hivatkozásra, amelyet követően megjelenik a Játék kezdőoldala. Ezután a Játékosnak meg kell adnia a nevét, valamint e-mail címét, illetve hogy a világ mely országából vesz részt a Játékban. Ezt követően a megadott e-mail címre a Szervező küld egy linket, amelyet megnyitva a Játékos aktiválja a regisztrációját a Játékba.

2.3. A játék menete: A Játékba való regisztrációt követően a Játékosnak lehetősége nyílik arra, hogy a Játékba regisztrált más Játékosokat virtuális-párnacsatára hívjon ki. Amennyiben a másik fél elfogadja a kihívást, a Játékosok virtuális karaktereik által megmérkőznek egymással az alábbi módon: az egyik Játékosnak meg kell jelölnie, hogy mely pontokon szeretné eltalálni párnájával a másik Játékost, míg a másik Játékosnak el kell eltalálnia ezen támadási pontokat. Minél több „találatot“ visz be a Játékos a másiknak, úgy annál több pontot kap. A Játék lényege, hogy a Játékos minél több pontot gyűjtsön össze a Játék során.

2.4. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 

  1. 3.     A játék mechanizmusa

 

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére erre a Szervező honlapján (www.jysk.hu/parnacsata), valamint a Szervező hivatalos Facebook oldalán (www.facebook.com/JYSK.Magyarorszag) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2015. április 4-től 2015. május 31-ig tart.

3.3. A 10 legtöbb pontot elérő Játékos között a Szervező minden sorsolás alkalmával 3 db (1 db. 30 000.-Ft. értékű, 1 db. 20 0000.-Ft értékű, 10 000.-Ft értékű) ajándékkártyát sorsol ki. Az első sorsolás után a Játékosok pontjai lenullázódnak, vagyis a pontgyűjtés újból kezdődik.

3.4. A nyeremények első sorsolására 2015. május 1-jén, a második sorsolásra 2015. június 1-én kerül sor. A sorsolás nyerteseit a Szervező e-mail üzenetben értesíti, illetve a nyertesek nevét közzéteszi a Jysk honlapján, illetve hivatalos Facebook oldalán. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le a nyertesekkel egyező módon.

 

  1. 4.     A Játék időtartama

 

A Játék kezdőnapja: 2015. április 4. 08:00 óra

A Játék zárónapja: 2015. május 31. 23:59 óra

 

  1. 5.     Sorsolás

 

A nyeremények sorsolásának időpontja:

első sorsolás: 2015. május 1.  17:00 óra

második sorsolás: 2015. június 1. 17:00 óra

 

  1. 6.     Nyeremény

 

6.1. A Szervező az egyes sorsolások keretében az alábbi nyereményeket sorsolja ki a 3.3. pontban meghatározottak szerint: 1 db. 30 000.-Ft. értékű, 1 db. 20 0000.-Ft értékű, 10 000.-Ft értékű Jysk ajándékkártya.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. Amennyiben a nyertes által vásárolt termék, vagy termékek vételára nem éri el az ajándékkártya összegét, az árkülönbözetre a nyertes nem jogosult.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. Az egyes sorsolások alkalmával a Szervező a 6.1. pont szerinti 3 nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 9 főt.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a honlapján (www.jysk.hu), valamint a Szervező hivatalos Facebook oldalán (www.facebook.com/JYSK.Magyarorszag ) . A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertesek a nyereményt 30 napon belül nem veszik át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, aki a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

 

  1. 7.     Adatkezelés

 

7.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

7.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7.3. A Jysk Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező honlapján, valamint a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

7.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

7.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

7.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a JYSK Holding A/S (cím: DK-8220, Dánia, Brabrand, Sødalsparken 18.) végzi.

7.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a nyereményjáték végéig jogosult kezelni.

7.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

7.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (vevoszolgalat-hu@jysk.com ) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben: 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.

 

  1. 8.     Jogorvoslat

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-83975/2015.

 

  1. 9.     A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

 

9.1. A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

  1. 10.  Záró rendelkezések

 

10.1.      A Játék tekintetében a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

10.2.      A Játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.