JYSK NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. A Versenyben való részvétel feltételei

1.1 AJYSK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30)(a továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban Játék) az a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki megfelel a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban Szabályzat) foglalt feltételeknek (a továbbiakban Játékos).

1.2 AJátékban való részvételhez a 2014. április 3. és 2014. április 23. napja között érvényes 2 x 2.282.047 darab JYSK reklámújságban levő valamelyik kupon (a továbbiakban Kupon) hiánytalan és helyes kitöltése, valamint ezen kuponnak bármely JYSK üzletben legkésőbb április 23-ig történő leadása szükséges.

A Játékban történő részvétel bármilyen összegű JYSK termék vásárlásához kötött. A Kupon egyedi érvényesítéséhez és ezzel a Játékban való részvételhez a vásárlást igazoló nyugta számát fel kell tüntetni. Egy nyugtaszámot csak egy Kupon érvényesítéséhez lehet felhasználni. Valamennyi olyan Kupon, amely azonos nyugtaszámot tartalmaz, a Versenyből kizárásra kerül, a Szervező az azonos nyugtaszám feltüntetésének okát nem vizsgálja. A Kuponok hiányosságáért és hibájáért (pl.: elírás) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Kuponon feltűntetett nyugtaszám alapjául szolgáló vásárlást 2014. április 3. napjától 2014. április 23-ig kell lebonyolítani.

1.3 Avásárlás és a Kupon leadása bármely JYSK üzletben megtörténhet. A legközelebbi JYSK Üzlet elérhetősége a www.jysk.hu holnapon megtalálható vagy telefonon az ügyfélszolgálatnál érdeklődhet. Telefonszám: 06-1-434-2600. A Kuponokat kizárólag az erre a célra elhelyezett gyűjtőládákba való elhelyezés útján lehet leadni személyesen. A postai vagy elektronikus úton érkező Kuponok a Játékból kizáródnak.

1.4 AKuponokat a Szabályzat feltételei tekintetében a Szervező vizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos nem felel meg a Szabályzat feltételeinek (pl. többször felhasznált nyugtaszám stb.), úgy az érintett Kupont a Játékból kizárja. A Játékot népszerűsítő anyagokon (pld. sajtóhirdetés, szórólap) írtak nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek, azaz amennyiben valamely Kupon a jelen Szabályzatban írtak alapján a Szervező kizár a Játékból, az azt beküldő Játékos nem jogosult semmilyen nyeremény átvételére vagy megnyerésére a kizárt Kupon alapján még abban az esetben sem, ha a Szervező a kizárást eredményező információról a nyerésről való értesítés megküldését követően szerzett tudomást. Ebben az esetben – ha és amennyiben részvételük érvényes – a tartaléknyerteseknek kerülnek átadásra az egyes nyeremények.


2.
A Versenyben nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a JYSK cégcsoport alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont);

(b) gazdálkodó szervezetek;

(c) 18. életévüket be nem töltött természetes személyek.


3. Nyeremény

Álomutazás Dániába, 4 nap/ 3 éjszaka 4 fő részére. Az alábbiak szerint:

Álomutazás Dániába leírása:

Repülőjegy: 4 db turistaosztályú repülőjegy a SAS Scandinavian Airlines Budapest-

Koppenhága-Budapest járatán

Szállás: 2 éjszaka Koppenhágában három csillagos szállodában reggelivel

              Billundban: 1 éjszaka három csillagos szállodában, 1 napos belépőjegy 4 fő
              részére Legolandbe
Utazás vonattal és busszal Koppenhága és Billund között oda-vissza

A nyeremény összértéke bruttó 1.500.000.- Ft azaz Egymillió-ötszázezer forint.

Az utazást szervező utazási iroda (a továbbiakban: Lebonyolító) fenntartja magának a jogot, hogy bármely indokolt külső körülményt (pl. háborús állapot, járványveszély, közveszély, terrorizmus stb.) bekövetkezése esetén a jelen pontban megjelölt utazás földrajzi célútját tekintve értékében azonos más földrajzi területre eső utazást ajánljon fel.

A Nyertesnek az utazást legkésőbb 2014. december 31-ig igénybe kell vennie, a Lebonyolító által felajánlott időpontok közül választva. A határidőig lefoglalt utazási időponton módosítani, illetve az utazás során plusz programokat igénybe venni kizárólag akkor lehetséges, ha a módosítás plusz költségeit Nyertes vállalja. 2014. december 31-ét követően a Nyertes nem veheti igénybe az utazást. Ez a határidő jogvesztő, ebből eredően a mulasztás kimentésére nincs lehetőség. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremény igénybevételének késedelméből, sikertelenségéből fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A nyertes jogosult a szálloda által a vendégei részére kínált és a szobaárban foglalt szolgáltatások igénybevételére, bármely egyéb (kényelmi, kikapcsolódási, sport, stb…) szolgáltatás igénybevételének költségét a nyertes viseli.

A jelen pontban rögzített nyeremény átadás-átvételét követően a Lebonyolító teljesítésével összefüggésben felmerülő bármilyen igényért kizárólag a Lebonyolítót terheli felelősség, az ilyen jellegű igényekkel a Nyertes közvetlenül a Lebonyolítóhoz tud fordulni, a Szervező ilyen jellegű felelősségét kizárja.


4.
A Verseny menete, a sorsolás

4.1 A Nyeremény vonatkozásában a 1 db a jelen Részvételi Szabályzat feltételeinek eleget tevő, helyesen kitöltött és leadott kuponok közül kerül kisorsolásra a Nyertes. 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra arra az esetre, ha az elsőként kisorsolt Játékos nem teljesítené a részvételi feltételeket maradéktalanul, illetve a Szervező által a jelen Szabályzat 1.4. pontjában meghatározottak szerint kizárásra kerülne (a továbbiakban Tartaléknyertes).

4.2 AVerseny nyerteseinek a nyeremény átadásáig meg kell őrizniük a nyertes, eredeti nyugtát, kizárólag ezek bemutatásával jogosultak a nyeremény átvételére. Ha a kisorsolt nyertes a nyugtát nem tudja bemutatni vagy az nagymértékben károsodott (pl. az azon szereplő adatok szabad szemmel nem láthatóak, hamisítás látható stb.), úgy a pályázata érvénytelennek tekintendő és a Szervező jogosult a soron következő Tartaléknyertesnek átadni az adott nyereményt. A jelen Szabályzat alapján kizárt Játékos helyébe a Játékosok közül a sorrendben következő Tartaléknyertes lép, tekintettel a 4.1 pontban foglaltakra.

4.3 Sorsolás módszere: nyilvános kézi húzásos sorsolás az erre kijelölt személy által, közjegyző jelenlétében. A sorsolás helye és időpontja: a Szervező székhelye (H-1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30.), 2014. május 16-a, 14 óra


5. Nyeremények átvétele

5.1 ASzervezőt a nyeremények átadásán és a hozzá kapcsolódó közterhek megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli.

5.2 ASzervező a nyeremény átadását követő teljesítésével kapcsolatos felelősségét kizárja.

5.3 Anyertes Játékost (a továbbiakban Nyertes) a Szervező postai és elektronikus úton értesíti, valamint 2014. május 16. napjától kezdődően a nyertes, valamint a Tartaléknyertesek névsora látható lesz a www.jysk.hu honlapon. A nyeremények átadása a Szervező székhelyén történik a Szervező jelenlétében a Szervező és a Nyertes által közösen telefonon, vagy más módon egyeztetett időpontban. 

5.4 AVerseny Nyertese és Tartaléknyertesei a részvétellel tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy őket a Szervező a nyeremény átadását megelőzően postai úton, telefonon vagy otthonukban személyesen felkeresse, a nyertesség jogszerűségéről meggyőződjön, és a nyeremény átadásához szükséges adatokat egyeztesse, pontosítsa.

5.5 ANyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A díjak kapcsán keletkező közterheket a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínre történő utazás költsége) a Nyertest terhelik.

5.6 Anyeremény készpénzre nem váltható át és másra át nem ruházható.

5.7 AVerseny feltételeinek mindenben megfelelő nyeremény átvételére jogosult Nyertes, a nyertességéről szóló értesítés kézhezvételétől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb 2014. május 16. napját követő 90 napon belül jogosult a nyeremény átvételére. Ez a határidő jogvesztő.

5.8 ANyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül megtörténjen. 


6.
Felvételek, adatkezelés

6.1 ANyertes a jelen Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja a részvételi szabályzatot és kifejezetten hozzájárul, hogy róla a nyeremény átvétele során reklámozás céljából fénykép-, film-, illetve hangfelvételeket (a továbbiakban felvételek) készítsenek és a Felvételeket a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli, térbeli és módbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

6.2 ASzervező a felvételek vagyoni jogainak tulajdonosa, azok felhasználási jogával szabadon rendelkezhet, a felvételeket (beleértve annak kép- és hanganyagát együtt és külön is, illetve azok vágott / szerkesztett változatát) korlátlan ideig felhasználhatja a magyarországi és külföldi televízió- illetve rádiócsatornákon, illetve termékeinek csomagolásán, valamint az ezen termékekkel kapcsolatos bármilyen reklámhordozón történő hirdetésekben, reklámfilmekben, hírlevelekben, utcai reklámtáblákon, reklámtárgyakon, járműveken, prospektusokon, online (internet) médiában, zászlókon és szponzori feliratokon.

6.3 ANyertes a Játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárul a felvételek fent leírt elkészítéséhez és felhasználásához, illetve ahhoz, hogy a felvételeken a Nyertes személyes adatai közül a Nyertes nevét és lakóhelye nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező az internetes honlapján a Nyertes nevét, lakóhelyének nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozza.

6.4 Amennyiben a Nyertes az adásba került felvételeken látható, illetve a rádióreklámban hallható lesz, illetve a fent említett személyes adatai a Játékkal összefüggésben nyilvánosságra kerülnek, figyelemmel arra a tényre, hogy a felvételek a Játékkal történő részvételével összefüggésben készülnek, illetve személyes adatai a Játékkal összefüggésben kerülnek nyilvánosságra, díjazásban nem részesül, és ezen kívül a későbbiek folyamán semmilyen egyéb követelése nem lehet sem a Szervezővel, sem a reklámszolgáltatókkal, sem pedig a reklám közzétevőjével szemben.

6.5 AJátékosok a Játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és megbízottjai díjmentesen és jogszerűen felhasználják a Játékosok Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. Az adatkezelés legfeljebb a Játékos esetleges tiltó nyilatkozatának kézhez vételéig tart. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi. A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adataikat a Szervező adatfeldolgozás (tárolás) céljából a JYSK Holding A/S (Dánia, DK-8220 Brabrand) részére továbbítsa. Egyebekben a Szervező harmadik személynek a személyes adatokat nem adja át.

6.6 AJátékosok Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve folyamatosan kapcsolatot tartson velük piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

6.7 Aregisztrált adatok kezelése bizalmasan, valamint az irányadó jogszabályi előírások betartásával történik. A Játékosok részvételükkel feltétel és minden további ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulnak, ahhoz, hogy a Játék során a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Játék lebonyolítása, valamint a Szervező saját marketing tevékenysége céljából, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben korlátlanul felhasználhassa.

6.8. A Játékos adatai pontosítását, illetve amennyiben a Játékos nem kíván tájékoztatást kapni a Szervező termékeiről, a Játék lezárulását követően személyes adatainak törlését bármikor kérheti a nyilvántartásból. Azok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt a következő módok valamelyikén tehetik meg: e-mail küldésével a vevoszolgalat-hu@jysk.com e-mail címre; az e-mail tárgyában a következőket kérjük feltüntetni: ”2014. április Verseny adatbázis adattörlés”. Az adatbázisból való törlésre a JYSK Kereskedelmi Kft. ügyfélszolgálatánál tett bejelentéssel a 06-1-434-2600-ás telefonszámon, illetve a Szervező 1103 Budapest Sibrik Miklós u. 30. postacímére megküldött levél útján is van lehetőség.

A játékszabályzat megtalálható a www.jysk.hu weboldalon.


7. Egyéb rendelkezések
 

7.1. A Játékosok a Játékban történő részvétellel a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik, és elfogadják.

7.2. Jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2014. március 20.


Szervező