Kosár

A kosara üres

Kosár

A kosara üres

JYSK „2500” NYEREMÉNYJÁTÉK


 
Részvételi- és Játékszabályzat:
 
 

1.    Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék, Nyereményjáték) szervezője a JYSK A/S (DK-8220 Brabrand, Sodalsparken 18., Dánia).
2.    A Játékos
2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden e-mail címmel rendelkező természetes személy részt vehet.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Jysk Kft. (1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.) alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.
3.       A játék leírása, mechanizmusa:
3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező a JYSK Magyarország hivatalos honlapján (https://www.jysk.hu ), valamint a JYSK Magyarország hivatalos Facebook oldalán keresztül hirdeti meg.
3.2. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Jysk „2500” elnevezésű nyereményjátékban részt kívánnak venni. A nyereményjátékba a Játékos e-mail címének megadásával tud bejelentkezni. A bejelentkezéssel a Játékos automatikusan feliratkozik a Jysk hírlevelére. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat a hírlevélben található linkre való kattintással. Egy Játékos csak egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Amennyiben egy Játékos több e-mail címmel is játszik, az a Játékból való automatikus kizárását vonja maga után.
A Játékba való bejelentkezést követően a Játékos egy kérdést kap, amire 3 lehetőség közül választva válaszolhat.
Hetente 1 kérdésre lehet válaszolni. A helyes válaszadók közül minden héten 1 db 100 000 Ft értékű JYSK ajándékkártya kerül kisorsolásra.
A nyerteseket közvetlenül e-mail címükre küldött üzenetben értesíti a Szervező.
A Nyereményjáték teljes időtartama alatt összesen 6 db 100 000 Ft értékű JYSK ajándékkártya kerül kisorsolásra.
4.       A Játék időtartama
A Játék kezdőnapja: 2017. szeptember 28. 06:00
A Játék zárónapja: 2017. november 8. 23:59
5.       Nyeremények
5.1. A Játék időtartama alatt hetente az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a 3.2. pontban rögzített módon:
 
1 db 100 000 Ft értékű JYSK ajándékkártya kerül kisorsolásra.
 
5.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. Az ajándékkártyák bármely magyarországi JYSK üzletben felhasználhatóak.
5.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
5.4. A Szervező a nyeremények tekintetében további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 1 főt.
5.5. Amennyiben a nyeremény tekintetében a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a főnyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.
 
6.       Sorsolás
A heti ajándékkártya sorsolást követően, a heti nyeremény nyertesét a Szervező e-mail üzenetben értesíti. A nyertesek a nyereményt postai úton kapják meg. A sorsolás minden nyeremény estében számítógépes rendszerrel történik.
 
7.       A nyeremény átvételének feltételei:
A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek, illetve annak közeli hozzátartozójának adja át.
A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy nyertessé válásuk esetén a JYSK Magyarország hivatalos oldalán (www.jysk.hu ) nyilvánosan ismertessék nevüket.
8.       Szervező jogai
A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt a www.jysk.hu , illetve bármely egyéb, Játékhoz kapcsolódó oldal időszakosan nem érhető el.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, vagy magát a nyereményjátékot a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a www.jysk.hu oldalon. A Játékban részt vevők felelőssége, hogy mindezekről megfelelően tájékozódjanak.
A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a Játékos részvétele érvénytelen.
9.                   Adatkezelés
Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékos (e-mail cím), illetve nyertessé válása esetén a Nyertes személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül a nyereményjáték lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.
A Szervező jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
A JYSK Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30., továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékos jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen Részvételei Szabályzatban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (e-mail cím, nyertessé válás esetén név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)
Az adatkezelés célja
Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára felhasználhassa. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.
Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult Játékos Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. A Játékos Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a JYSK Holding A/S (cím: DK-8220, Dánia, Brabrand, Sodalsparken 18.) végzi. Az adatok feldolgozása információs rendszerrel történik.
Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a Játékos Személyes Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (vevoszolgalat-hu@jysk.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (JYSK Kereskedelmi Kft., 1103. Budapest, Sibrik Miklós u. 30.)
10.               Jogorvoslat
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-116728/2017.
11.               A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása
A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
12.                Záró rendelkezések
A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak megfelelően használható fel.
Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.
 
A játékot a Facebook és egyik más közösségi felület sem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.
 
13.               Információkérés
A Játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban írjon a vevoszolgalat-hu@jysk.com címre.

Budapest, 2017. szeptember 28.