Kosár

A kosara üres

Kosár

A kosara üres

Facebook nyereményjáték 2019 New Arrivals

JYSK NYEREMÉNYJÁTÉK

 

I.                  RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék, Nyereményjáték) szervezője a JYSK Kft. (1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.).

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook fiókkal rendelkező természetes személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

3. A játék leírása, mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező a JYSK Magyarország hivatalos Facebook oldalán (https://hu-hu.facebook.com/JYSK.Magyarorszag/ ) keresztül hirdeti meg.

3.2. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a JYSK Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott posztban megjelölt képen szereplő, nyíllal megjelölt JYSK termékek nevét helyesen (azaz nyelvtani hibák, vagy elírások nélkül), a poszt alá írt hozzászólás (komment) formájában megválaszolják.

3.3. A nyeremény sorsolására 2019. 09. 02. napján kerül sor.

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2019. 08. 29. 16:00
A Játék zárónapja: 2019. 09. 2. 12:00

5. Nyeremények

5.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében egy nyertes kerül kisorsolásra, aki a Játékban szereplő képen nyíllal megjelölt termékeket nyeri meg.

5.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

5.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

5.4. A Szervező további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 1 főt.

5.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes megkeresése a sorsolástól számított 5 napon belül nem vezet eredményre, vagy a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá a nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

6. Sorsolás

A főnyeremény sorsolásának időpontja: 2019. szeptember 02. 20:00


A nyeremény nyertesét  a Szervező Facebook üzenetben értesíti. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg. A sorsolás számítógépes rendszerrel történik.

7. A nyeremény átvételének feltételei:

A nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek, illetve annak közeli hozzátartozójának adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a nyerte nevét.

8. Szervező jogai

A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt akár a Szervező Facebook oldala illetve bármely egyéb, Játékhoz kapcsolódó oldal időszakosan nem érhető el.

A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a Játékos részvétele érvénytelen.

 

II.                ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A JYSK Nyereményjátékban való részvétel során történő adatkezelésről

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató irányadó a JYSK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.) által szervezett és lebonyolított JYSK Nyereményjáték keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Az adatfelvétel során Ön személyes adatokat ad meg, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezelünk, így különösen betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Info tv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK  rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben és (a továbbiakban:„Grt.”) valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: „Eker. tv.”) foglaltakat. Az Info tv., GDPR és a Grt. és az Eker. tv. előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

 

1.       Adatkezelő: JYSK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.) (a továbbiakban: „JYSK vagy Adatkezelő”).

 

2.       A nyereményjátékban történő adatszolgáltatásra kizárólag azon 18. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak, akik Magyarország területén tartózkodási hellyel, vagy lakóhellyel rendelkeznek. Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk nyereményjátékunk szabályairól tájékoztatni, a nyertest értesíteni és nyereményének átvételével kapcsolatban egyeztetni. A nyereményjátékban résztvevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

3.       A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

 

 

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés időtartama

A JYSK Nyereményjátékban megadott személyes adatok: név, lakcím, telefonszám

Az adatokat a nyertessel való kapcsolattartás és a nyeremények átadása céljából kezeljük.

A játékkal összefüggésben kezelt adatok a Játék lezárását, illetve a nyeremények átadását követően törlésre kerülnek.

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontján valamint a Grt. 6. § (1) bekezdésén és az Eker. tv. 13/A. §-án alapszik.

 

 

 

 

4. A személyes adatok forrása, nyilvántartása, profilalkotás:

 

Az érintett a JYSK Nyereményjáték Részvételi Szabályzatának, valamint Adatkezelési Tájékoztatójának ismeretében, önként adja meg személyes adatait Adatkezelő részére, kapcsolattartás, valamint külön hozzájárulás esetén marketing-kapcsolattartás céljára. Adatkezelő az érintett által hozzájárulással jóváhagyott adatkezelési célnak megfelelően kezeli érintett személyes adatait, és ezen adatkezelési tevékenységéről a külön céloknak megfelelő külön nyilvántartásokat vezet.

 

5. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen Tájékoztatóban megnevezett Adatfeldolgozók és az alábbi címzettek, mint önálló adatkezelők férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

 

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre:

 

6.1. Adattovábbítás:

 

A nyereményt a nyertes postai úton kapja meg.

 

Az  Ön  adatai  a  nyeremény  futárszolgálat  igénybevételével  való   kiszállítása  céljából  az  alábbi táblázatban   megjelölt   címzettek,   mint   önálló   adatkezelők   részére   kerülnek   továbbításra.   Az Adatkezelő adattovábbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, szerződés teljesítése, az alább megnevezett önálló adatkezelő címzettek adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk b, és c, pontok  (Adatkezelővel  fennálló  szerződés  teljesítése,  valamint  jogi  kötelezettség  teljesítése,  mint  a

2012. évi CLIX. törvény 54.§).

 

Címzettek megnevezése és elérhetősége

A személyes adatok tervezett kezelésének célja

Az adatkezelés, adatok tárolásának időtartama

Magyar Posta Zrt. ( Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu )

 

postai tevékenység, a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás

szerződés teljesítéséig, az abban eltérő     rendelkezés hiányában a postai küldemény feladását  követő naptári év végéig.

 

 

 

6.2. További harmadik személynek, vagy címzettek részére adattovábbítás abban az esetben történik, ha Önt előre tájékoztatjuk az esetleges címzettről és ezt követően Ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

 

7. Adatfeldolgozás:

 

Az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók részére kerülnek átadásra a Játék lebonyolításával összefüggésben személyes adatok:

 

Adatfeldolgozó

Milyen tevékenységet végez az adatkezelő részére?

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

Facebook Ireland

Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland (Írország)

adatkezelési felület biztosítása

Nyereményjáték végétől számított 30 napig.

 

 

 

 

 

 

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott írásbeli utasítások szerint jogosultak eljárni, adatfeldolgozói tevékenységükről kötelesek nyilvántartást vezetni, amely érintetti kérelemre megtekinthető.

 

8. Adatbiztonsági intézkedések:

 

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

A résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a JYSK Nyereményjátékban történő megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –  a személyes adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő előbbiekkel szembeni erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért.

 

9. Adatkezeléssel  kapcsolatos jogai:

 

9.1. Tájékoztatáshoz és a személyes adatok hozzáféréséhez való jog: Jelen Adatkezelési tájékoztató útján részletes tájékoztatást adunk Önnek személyes adatai kezelésének körülményeiről, illetve az Ön jogairól.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,  és  ha ilyen adatkezelés folyamatban van,  jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai,

b) a személyes adatok kategóriái,

c)  azon  címzettek,  vagy  címzettek  kategóriái,  akikkel,  illetve  amelyekkel  a  személyes  adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk,

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,

e)  azon  joga,  hogy  kérelmezheti  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  helyesbítését,  törlését  vagy kezelésének korlátozását,

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

g) ha az adatot nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

 

h)automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilakotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az  alkalmazott  logikára  és  arra  vonatkozó  érthető  információk,  hogy  az  ilyen  adatkezelés  milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ön határozhatja meg a tájékoztatás formáját is. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Szükség esetén, figyelembe véve az Ön kérelmének összetettségét és kérelmeinek számát a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével. Így további 60 nap áll a JYSK rendelkezésére a tájékoztatás megadására. Amennyiben pedig a kérelme nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt nyújthat be a felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.

 

9.2. Helyesbítés kéréséhez való jog:

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Személyes adat helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel  a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

 

9.3. Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

a)   személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)   az  érintett  visszavonja  az  adatkezelés  alapját  képező  hozzájárulását,  és  az  adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)   az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d)   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)   a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)   a   személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges

 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális  ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve  egészségügyi vagy szociális rendszerek és

szolgáltatások  irányítása  érdekében,  uniós  vagy  tagállami  jog  alapján  vagy  egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel  rendelkező  tagállami  szervek  által  megállapított  szabályokban  meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós  vagy  tagállami  jogban,  illetve  az  arra  hatáskörrel  rendelkező  tagállami  szervek  által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

d)   a  népegészségügy  területét  érintő  olyan  közérdekből,  mint  a  határokon  át  terjedő  súlyos

egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az  orvostechnikai  eszközök  magas  színvonalának  és  biztonságának  a  biztosítása,  és  olyan uniós  vagy  tagállami  jog  alapján  történik,  amely  megfelelő  és  konkrét  intézkedésekről rendelkezik  az  érintett  jogait  és  szabadságait  védő  garanciákra,  és  különösen  a  szakmai titoktartásra vonatkozóan;

e)   a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által  vagy  olyan  szakember  felelőssége  mellett  történik,  aki  uniós  vagy  tagállami  jogban, illetve  az  arra  hatáskörrel  rendelkező  tagállami  szervek  által  megállapított  szabályokban

meghatározott  szakmai  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alatt  áll,  illetve  olyan  más  személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

f)   közérdekű  archiválás,  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból, amennyiben   a  törléshez   való   jog   valószínűsíthetően   lehetetlenné   tenné   vagy   komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést[1]; vagy

g)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog: kérésére korlátozzuk személyes adatainak a kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

a)   vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

b)   az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c)   Az  Adatkezelőnek  már  nincs  szüksége a személyes  adatokra  adatkezelés  céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

d)   amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli az

e)   az  érintett  az  Adatkezelő  közérdeken  vagy  jogos  érdeken  alapuló  adatkezelése  kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha  az  adatkezelés  a  fentiek  alapján  korlátozás  alá  esik,  az  ilyen  személyes  adatokat  a  tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő  azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

9.5. Adathordozhatósághoz való jog.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a  rá vonatkozó, általa az Adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott személyes  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel  olvasható  formátumban  megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy

ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

a)   az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható  –  kérje  a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez való jogot”). Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

9.6.Tekintettel a GDPR 34. cikk (3) bekezdés a) pontjára, Adatkezelő  megfelelő  technikai  és szervezési védelmi intézkedésekkel igyekszik a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítani, így az adatvédelmi incidensről az érintettet annak bekövetkezését követően tájékoztatja.

 

9.7. Tiltakozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett  rendelkezéseken  alapuló  profilalkotást  is. Ebben az esetben az Adatkezelő a  személyes adatokat  nem  kezelheti  tovább,  kivéve,  ha  bizonyítja,  hogy  az  adatkezelést  olyan  kényszerítő  erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,    vagy   amelyek   jogi   igények   előterjesztéséhez,    érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes  adatok  kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,  az érintett  jogosult  arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást  is,  amennyiben az a közvetlen  üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett  tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes  adatok  kezelésére  tudományos és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból kerül  sor,  az érintett  jogosult  arra,  hogy a saját  helyzetével  kapcsolatos okokból  tiltakozhasson a rá vonatkozó  személyes  adatok  kezelése  ellen,  kivéve,  ha  az  adatkezelésre  közérdekű  okból  végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

9.8. Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

9.9. Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti

 

A rendszerben tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel  kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

 

e-mail cím: vevoszolgalat-hu@jysk.hu 

 

Telefonszám: +3617014222

 

Postacím: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.

 

9.10. Jogorvoslati lehetőségek

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a www.jysk.hu honlapon valamint a fennt megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530

Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot  kezdeményezhet  arra  hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

[1] A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését  az  érintett  jogait  és szabadságait  védő  megfelelő  garanciák  mellett  kell végezni.  E  garanciáknak  biztosítaniuk  kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását.  Ezen  intézkedések  közé  tartozhat  az  álnevesítés,  amennyiben  az  említett  célok  ily  módon  megvalósíthatók. Amennyiben  e  célok  megvalósíthatók  az  adatok oly  módon történő  további kezelése  révén,  amely  nem  vagy  már  nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.