Kosár

A kosara üres

Kosár

A kosara üres

JYSK „#ALIBA”MÁSODIK FORDULÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

 1. 1.                  Szervező:

Jelen Részvételi Szabályzatban bemutatásra kerülő játék (továbbiakban: Játék), szervezője a JYSK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.; cégjegyzékszám: 01-09-730940; továbbiakban: Szervező).

A Szervező Facebook (www.facebook.com/JYSK.Magyarorszag) és Instagram (www.instagram.com/jyskhu) oldalán nyereményjátékot indít („Játék”), melynek keretében az alább meghatározott időszakban a játékban részt vevőknek lehetőségük nyílik az általuk készített, a Jysk Kft. kabalaállatát ábrázoló fotóikat feltölteni a saját publikus Instagram profiljukra, vagy a Szervező hivatalos Facebook oldalára (www.facebook.com/JYSK.Magyarorszag), valamint a feltöltött képek alatt #ALIBA hashtag használatával, valamint az általuk megnyerni kívánt (maximum 100.000.-Ft értékű) Jysk termék nevének megadásával jelezni, hogy a játékban részt kívánnak venni. Az így feltöltött és jelen szabályzatnak mindenben megfelelő képek közül kerül kisorsolásra a nyertes, aki megnyeri az általa megadott Jysk terméket.

 1. 2.                  A játék menete, a játékban való részvétel feltételei:

A Játékban való részvétel feltétele egy, a Játékos által készített és a Szervező által forgalmazott, a Szervező kabalaállatát ábrázoló fénykép feltöltése a Játékos publikus Instagram profiljára (www.instagram.com/jyskhu), vagy a Szervező hivatalos Facebook oldalára (www.facebook.com/JYSK.Magyarorszag), valamint a feltöltött képek alatt #ALIBA hashtag használatával, valamint a Játékos által megnyerni kívánt, Szervező által forgalmazott Jysk termék nevének megadásával jelezni, hogy a játékban részt kíván venni. A megadott 1 db JYSK termék ára maximum 100.000.-Ft lehet.

A fotó témája az alábbi lehet:

-          a fényképnek vagy azt a tárgyat kell ábrázolnia, amelyet a Játékos le szeretne cserélni a megnyerni kívánt Jysk termékre, vagy;

-          azt a helyet kell ábrázolnia, ahová el szeretnék helyezni a megnyerni kívánt Jysk terméket.

A fotókkal kapcsolatos elvárások, feltételek:

-          A kabalaállatnak egyértelműen, világosan, teljesen kivehetően látszódnia kell a fotón, ezzel ellenkező esetben a fotó nem vehet részt a nyereményjátékban;

-          a fotó nem sértheti a jó ízlés határait, nem lehet obszcén, jó hírnevet sértő, uszító jellegű, ellenkező esetben a fotó nem vehet részt a nyereményjátékban;

-          nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot (kivéve JYSK);

-          a fotó nem tartalmazhat a Jysk Kft. versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket;

-          a fotó nem tartalmazhat erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket;

-          nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára;

-          nem tartalmazhat bűncselekményre, szabálysértésre vagy más jogszabálysértésre való felbujtást;

-          nem szíthat faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket, illetve nem válthat ki súlyos vagy széleskörű ellenállást;

-          nem tartalmazhat a Jysk Kft.-re illetve a Jysk Kft. termékeire vonatkozó, a játék szellemiségével össze nem függő kijelentéseket.

A fenti feltételek bármelyikének megszegése esetén Szervező a Játékost bármikor, indokolás nélkül kizárhatja a játékból.

A játékban részt vevő fotók közül véletlenszerű sorsolással választja ki a nyertes fotót, amelynek feltöltője megnyeri az általa óhajtott Jysk terméket.

A nyertesek fotóit az eredményhirdetéssel egyidejűleg (2015. december 16.) Szervező közzéteszi Facebook oldalán ( www.facebook.com/JYSK.Magyarorszag), valamint Instagram oldalán (www.instagram.com/jyskhu).

 

 1. 3.                  A Játék időtartama:

A játék kezdőnapja: 2015. december 1. 21:00

A játék zárónapja: 2015. december 15. 23:59

Eredményhirdetés: 2015.december 16. 16:00

 

 1. 4.                  Nyeremény:

 

A nyertes megkapja az általa feltöltött fénykép kommentjében szereplő 1 db Jysk terméket (maximum 100 000 Ft értékben).

 

 1. 5.                  Nyertes értesítése

A Szervező a nyertest Facebook kommentben, illetve a nyertes Instagram képe alá írt kommentben értesíti, illetve a nyertesek nevét közzéteszi a Szervező Facebook, valamint Instagram oldalán. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező a nyeremények átadásának lebonyolítása céljából az alábbi adatokat kéri el a nyertestől: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím. A nyertes által megadott adatok pontosságáért kizárólag a nyertes felel, a téves adatszolgáltatásból (postázási címe lírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, pótnyertes kerül kiválasztásra a Szervező által, és a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg.

 

A Szervező a nyeremények átadását követő teljesítéssel kapcsolatos felelősségét kizárja.

 

 1. 6.                  Szabályzat:

A Játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a JYSK Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.) tagjait, dolgozóit és azok közeli hozzátartozóit (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont).

A játékban résztvevők nevét valamint a játékos által feltöltött fotót a Játék szervezője a későbbiekben marketing céllal felhasználhatja.

 

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező fizeti. A Játék szervezője a Részvételi Szabályzat feltételeinek változtatási jogát fenntartja.

 

Jelen Játékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetve nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A nyertes felelősséget vállal, hogy csak valós adatokat ad meg (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).

Valótlan adatok megadása a játékból automatikus kizárást eredményez.

 1. 7.                  A nyeremény átvételének feltételei:

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek illetve annak közeli hozzátartozójának adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a nyertes nevét.

A játékban résztvevők a fényképfelvételek beküldésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a játékos által beküldött fotót a Szervező vagy az általa megjelölt személy a játék időtartama alatt és azt követően időbeli és területi korlátozás nélkül a játékban résztvevő nevének feltüntetése nélkül jelen nyereményjáték, valamint a Szervező bármely tevékenysége során, valamint ezen tevékenységek promóciója, reklámozása, illetve népszerűsítése céljából felhasználja, adathordozón tárolja, sokszorosítsa, honlapján közzétegye, illetve bármilyen egyéb módon nyilvánosságra hozza vagy terjessze, azt átdolgozza.

A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

 1. 8.      Szervező jogai

A Szervezőt a nyeremények átadásán és adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt a Facebook, vagy az Instagram oldala időszakosan nem érhető el.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán.

A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a játékos részvétele érvénytelen.

A nyertes, valamint a játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megosztott fényképeket a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli, térbeli és módbeli korlátozás nélkül felhasználja. Az érintett játékosok a Szervező kérésére ezt aláírásukkal megerősített nyilatkozatban is elismerik.

A nyereményjátékban részt vevő játékosok részvételükkel tudomásul veszik, hogy a fotók feltöltésével valamennyi, a fotókkal kapcsolatos vagyoni jogukat a Szervezőre térítésmentesen átruházzák, így a Szervező a nyereményjátékban részt vevő fotók vagyoni jogainak kizárólagos tulajdonosa. A Szervező a fotók felhasználási jogával szabadon rendelkezhet, a fotókat átdolgozhatja, illetve korlátlan ideig felhasználhatja a magyarországi és külföldi televízió- illetve rádiócsatornákon, illetve termékeinek csomagolásán, valamint az ezen termékekkel kapcsolatos bármilyen reklámhordozón történő hirdetésekben, reklámfilmekben, hírlevelekben, utcai reklámtáblákon, reklámtárgyakon, járműveken, prospektusokon, online (internet) médiában, zászlókon és szponzori feliratokon.

 1. 9.                  Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a játékos, illetve a nyertes személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, képmás) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

A Szervező jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A JYSK Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen Részvételei Szabályzatban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertes Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, képmás stb.) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a JYSK Holding A/S (cím: DK-8220, Dánia, Brabrand, Sodalsparken 18.) végzi.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (vevoszolgalat-hu@jysk.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (JYSK Kereskedelmi Kft., 1103. Budapest, Sibrik Miklós u. 30.)

 1. 10.              Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-88382/2015.

 1. 11.              A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a játékban való részvételével tudomásuk veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. 12.              Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és a Facebook, valamint Instagram elveknek megfelelően használható fel.

A játékot sem a Facebook, sem az Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba velük. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak vagy az Instagrmnak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. Sem a Facebook, sem az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

 

 1. 13.              Információkérés

A játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban írjon a vevoszolgalat-hu@jysk.com címre.

Budapest, 2015. december 1.

 

Szervező